Technikai támogatás (hétköznapokon 8:00-17:00): +36 1 533 31 20

Általános Szolgáltatási Feltételek 1.3 verzió

T.E.L.L. BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZEREK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁSZF

 Rev. 1.3  2024.04.19.

 Hatályos: 2024.05.04-től

 

 

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

1.1       Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi és időbeli hatálya, módosítása

 

Az ÁSZF célja:

Az ÁSZF célja, hogy részletesen, egységesen szabályozza a tárgyi hatálya alá tartozó Termékekkel és Szolgáltatásokkal és azok megvásárlásával illetve igénybevételével kapcsolatos feltételeket, valamint a személyi hatálya alá tartozó T.EL.L. Kft. és Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a jogviszonnyal összefüggő lényeges körülményeket.

 

Az ÁSZF hatálya:

Az ÁSZF tárgyi hatálya valamennyi a T.E.L.L. Kft. által nyújtott Szolgáltatásra és értékesített Termékre kiterjed.

Az ÁSZF személyi hatálya alá az Ügyfél és a T.E.L.L. Kft. tartozik.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a nyilvánosságra hozatalakor megjelölt időpontban lép hatályba.

 

ÁSZF nyilvánosságra hozatala és módosítása:

Az Ügyfélnek az ÁSZF-et a Szerződés megkötésekor el kell fogadnia. Az ÁSZF Ügyfél által történő elfogadása a Szerződés hatálybalépésének feltétele. Az ÁSZF a tell.hu honlapon a szerződéskötést megelőzően tanulmányozható, letölthető, illetve a szerződéskötés folyamata közben is elolvasható. A T.E.L.L. Kft. a mindenkor hatályos ÁSZF-et az Ügyfélszolgálatán mindenki számára megtekinthetően közzéteszi és arról vagy annak az Ügyfél által megjelölt egyes részéről kérésre díj ellenében másolatot készít.

 

A módosított ÁSZF-et a T.E.L.L. Kft. a módosítás hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően a a tell.hu internetes honlapján köteles nyilvánosságra hozni. Ezzel a T.E.L.L. Kft. az értesítési kötelezettségét ekörben teljesíti. Az ÁSZF módosítása az Ügyfél által elfogadottnak minősül, ha az Ügyfél a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el az ÁSZF változását, az Ügyfél a Szerződést a módosított ÁSZF hatályba lépését megelőzően, a rendes felmondás szabályainak megfelelően jogosult felmondani az ÁSZF hatályba lépésnek napjával.

Az Ügyfél köteles a tell.hu honlapot rendszeresen követni, annak érdekében, hogy meggyőződjön az ÁSZF mindenkori aktuális tartalmáról.

 

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a T.E.L.L. Kft. tevékenységére, a Felek közötti jogviszonyra a vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások és rendelkezések az irányadóak.

 

1.2 T.E.L.L. Kft.

 

A Termékek gyártója a T.E.L.L. SOFTWARE HUNGARIA Kft., a T.E..L.L. Biztonságtechnikai Rendszerek Kft. a Termékek értékesítésére és kapcsolódó Szolgáltatások nyújtására jogosult üzleti vállalkozás.

 

T.E.L.L. Kft. adatai

Név:

T.E.L.L. Biztonságtechniaki Rendszerek Kft.

T.E.L.L. SOFTWARE HUNGARIA Kft.

Székhely:

4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.

Ügyfélszolgálat:

52/530-130

Távfelügyeleti technikai támogatás

36 1 533 31 20

Cégjegyzékszám:

09-09-027345

09-09-005193

Nyilvántartó bíróság:

Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

25406812-2-09

12203949-2-09

Bankszámla száma:

10918001-00000084-05450000

10800007-000000000-10318009

Internetes honlap:

https://tell.hu

 

 

1.3 Ügyfél

 

Ügyfél a T.E.L.L. Kft.-vel Termék értékesítésére vagy Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződést kötő természetes személy, jogi személy vagy nyilvántartásba vett más szervezet, aki a T.E.L.L. Kft. - vel jelen Általános Szolgáltatási Feltételek alapján és annak elfogadásával érvényes Szerződést kötött, függetlenül attól, hogy a Szerződésben Ügyfélként/Előfizetőként került nevesítésre.

 

 

1.4 Szolgáltatás

A Szerződés alapján a T.EL.L. Kft. által nyújtott, és a Szerződésben illetve mellékletében meghatározott Szolgáltatások összefoglaló elnevezése.

 

 

1.5 Szerződés

A T.E.L.L. Kft. és az Ügyfél között a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával létrejövő, a Szolgáltatás igénybevételére vagy Termék értékesítésére irányuló egyedi szerződés vagy keretszerződés.

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződéstípusok:

 • Termék adásvételi szerződés
 • Forgalmazói szerződés
 • Keretszerződés SIM kártya szolgáltatás igénybevételére
 • Műszaki támogatási szerződés
 • Szerződés Alarm TRACK rendszer szolgáltatások igénybevételére
 • Szerződés MVP Next rendszer szolgáltatások igénybevételére
 • Szerződés HIK Interface modul szolgáltatások igénybevételére
 • Bérleti szerződés TMS távfelügyeleti szoftver igénybevételére
 • Keretszerződés távfelügyeleti szolgáltatás igénybevételére

 

 

1.6 Termék

 

A T.E.L.L. SOFTWARE HUNGARIA Kft. által gyártott termékek és kiegészítőik, függetlenül attól, hogy az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésben Termékként vagy Eszközként került nevesítésre.

 

 

1.7 GSM Szolgáltató:

A Szolgáltatás nyújtásához szükséges GSM adatátviteli rendszert biztosító független harmadik vállalat. A Szerződésben rögzített esetben a Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél az adatkommunikációs szolgáltatást biztosítsa valamely GSM szolgáltatóval közvetlenül vagy a T.EL.L. Kft. közreműködésével megkötött szerződés útján.

 

1.8 Ügyfélszolgálat

A T.E.L.L. Kft. Ügyfélszolgálatot tart fenn a Termék illetve Szolgáltatás megrendelésével, a Szerződés megkötésével, számlázással, a Szerződés felmondásával, és hibabejelentéssel kapcsolatos ügyek intézésére. 

 

 

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 

Cím: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.             

Tel.: (+36) 52 530-130    1. mellék: megrendelés, ügyfélszolgálat

 06 1 533 3120         technikai támogatás, műszaki információk

 

Fax: (+36) 52 530-131

E-mail: [email protected]: megrendelés, szerződés kötés, számlázás, visszakapcsolás

[email protected]: technikai segítség nyújtás, hibajelentés

                                               

A fentiek mellett a https://tell.hu/kapcsolat weblapon keresztül is elérhető az Ügyfélszolgálat.                                                                                                           

 

Az Ügyfélszolgálat munkaideje: hétfőtől péntekig (munkanapokon) 8:00 – 17:00 óráig

 

Az Ügyfélszolgálatra érkező telefonhívások rögzítésre kerülnek, mellyel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató megtekinthető a tell.hu honlapon.

 

1.9 Karbantartás

 

A rendszer folyamatos üzemszerű működésének biztosítása érdekében a T.E.L.L. Kft. által elvégzendő rendszeres karbantartási munkálatok.

 

1.10 A Felek közötti kapcsolattartás

A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában jelen szerződében foglalt jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése során a szerződő felek nyilatkozataikat, értesítéseiket, kérelmeiket joghatályosan kizárólag írásban, igazolható módon tehetik meg:

 • postai úton, nem magánszemélyek esetén cégszerű aláírással,
 • Ügyfélszolgálat e-mail címén keresztül,
 • a http://tell.hu/kapcsolat.html weblapon keresztül megküldött e-mailben.

Amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú, írásbeli kommunikációt a szerződésben érintett felek között, Felek a fentiek szerint elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek.

A Felek a T.E.L.L. Kft. által küldött fizetési felszólítás tekintetében az elektronikus levél útján történt kommunikációt kölcsönösen írásosnak fogadják el. A Felek a kapcsolattartásra kijelölt postafiókok olvasásáról gondoskodni kötelesek. Az így elküldött értesítéseket a felek kölcsönösen kézhez vettnek tekintik. Az átirányított levelek kézbesítéséért a T.E.L.L. Kft. nem tud felelősséget vállalni az esetleges fogadó oldali hibák miatt.

A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek:

a T.E.L.L. Kft. részéről:

[email protected]:  megrendelés, számlázás, pénzügy

[email protected]: technikai támogatás, support

az Ügyfél részéről pedig a Szerződésben rögzített és az Ügyfélszolgálat által nyilvántartott kapcsolattartó e-mail cím.

A kapcsolattartó személyében bekövetkező változás nem igényli a Szerződés módosítását. A kapcsolattartó személyében és/vagy adataiban bekövetkezett változás esetén a másik felet a megváltozott adatokról írásban (jelen esetben az e-mail-küldés is írásbeli tájékoztatásnak minősül) értesíteni szükséges.

A T.E.L.L. Kft. tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az Ügyfél képviseletére, részéről kapcsolattartásra jogosult természetes személyek Szerződésben feltüntetett elérhetőségi adatait a Szerződés teljesítése, a Szerződésből fakadó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint a T.E.L.L. Kft., illetve az Ügyfél közötti kapcsolattartás érdekében kezeli. Az Ügyfél vállalja, hogy a T.E.L.L. Kft. adatkezeléséről az érintett természetes személyt haladéktalanul tájékoztatja a következő linken elérhető adatkezelési tájékoztatónak megfelelően: https://tell.hu/assets/media/file/hu/4053/Adatvedelminbsptajekoztato.pdf

E tájékoztatási kötelezettség elmaradásából eredő következményekért való helytállás kötelezettsége kizárólag az Ügyfelet terheli, és Ügyfél köteles a tájékoztatási kötelezettsége esetleges elmulasztásával összefüggésben mentesíteni és megóvni a T.E.L.L. Kft.-t a vele szemben a tájékoztatási kötelezettsége esetleges elmulasztása miatt, vagy azzal összefüggésben támasztott igényektől, károktól, költségektől és egyéb hátrányos következményektől.

 

 

1.11 Fogyasztó, Fogyasztói szerződés

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: az a szerződés, amely Fogyasztó és a T.E.L.L. Kft. között jön létre.

 

 

2 Szerződés létrejötte

A T.E.L.L. Kft. megtagadhatja a megrendelés teljesítést, szerződéskötést, vagy azt előrefizetéshez vagy biztosíték adásához kötheti, ha az Ügyfélnek lejárt tartozása van a T.E.L.L. Kft-vel szemben, vagy azt az Ügyfél pénzügyi helyzete egyébként indokolja.

A megrendeléssel a T.E.L.L. Kft-nek és az Ügyfélnek a megrendelés tárgyában korábban tett nyilatkozatai a hatályukat vesztik. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában nem válik a szerződés tartalmává a T.E.L.L. Kft. és az Ügyfél korábbi üzleti kapcsolatában megegyezett szokás, a Felek egymás között kialakította gyakorlata, sem az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

Amennyiben a Szerződés, illetve bármely rendelkezése magyar jogszabályba ütközik vagy érvénytelen, ez a körülmény a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti, és azok változatlanul érvényben, illetve hatályban maradnak, és a Felek a lehető legrövidebb időn belül tárgyalásokat kezdeményeznek arról, hogy az érvénytelen rendelkezést Felek eredeti szándékainak megfelelő érvényes rendelkezéssel pótolják.

 

2.1 Szerződéskötés Termékértékesítés esetén

 

A T.E.L.L. Kft. és az Ügyfél között a megrendelés a T.E.L.L. Kft. ajánlatával és annak az Ügyfél általi elfogadásával, illetve az Ügyfél ajánlatkérésével és annak a T.E.L.L. Kft. általi elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre. Az ajánlattól eltérő elfogadás, illetve az ajánlatkéréstől eltérő visszaigazolás új ajánlatnak minősül.

A megrendelésnek tartalmaznia kell legalább a Termékek pontos meghatározását vagy specifikációját, mennyiségét, árát, a teljesítés helyét és a szállítás tervezett határidejét. A Termék értékesítésre irányuló szerződés a teljesítéssel megszűnik.

 

 

2.2 Szerződéskötés Szolgáltatás nyújtása esetén

 

Szerződő felek között a Szerződés papír alapon írásban vagy ráutaló magatartással jön létre.

 

Ha a T.E.L.L. Kft. a Szolgáltatást az Ügyfél megrendelése alapján a szerződés Ügyfél általi aláírását megelőzően vagy aláírás hiányában aktiválta, akkor a Felek között a szerződést a Felek ráutaló magatartása létrehozza a Szolgáltatás aktiválásának időpontjában.

Ráutaló magatartásnak minősül: a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Termék T.E.L.L. Kft. - től történő átvétele; a Szolgáltatás igénybevétele és/vagy ellenértékének megfizetése; Ügyfél minőségben történő eljárás a T.E.L.L. Kft. bármely ügyfélkapcsolati csatornáján; rendelkezés a Szolgáltatással kapcsolatban.

Amennyiben a szerződést ráutaló magatartás hozza létre, a T.E.L.L. Kft. postai úton megküldi Ügyfélnek az írásbeli szerződést. A kézbesítésre a 15.4 pont rendelkezései megfelelően irányadóak.

Amennyiben Ügyfél az írásbeli Ügyféli szerződést nem küldi vissza a kézbesítéstől számított 15 napon belül, abban az esetben a T.E.L.L. Kft. jogosult a 6. pont rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltatást szüneteltetni mindaddig, amíg az Ügyfél által cégszerűen aláírt szolgáltatási szerződés a T.E.L.L. Kft. - hez meg nem érkezik. A T.E.L.L. Kft. az aláírt Szerződések átvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a Szolgáltatás nyújtását újra megkezdeni.

Ettől függetlenül is a Szerződés írásba foglalásának elmaradásával járó jogkövetkezmények és bizonyítási nehézségek az Ügyfélt terhelik, amennyiben az írásbeli Szerződést nem küldi vissza a T.E.L.L. Kft. - hez.

 

A Szerződésből - az Általános Szolgáltatási Feltételek alapján - fakadó jogok, így a szolgáltatási díj érvényesítése és kötelezettségek teljesítése akkortól történik, amikortól a T.E.L.L. Kft. a szolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően a Szolgáltatást aktiválta, függetlenül a nem a T.E.L.L. Kft. által biztosított adatkommunikációs szolgáltatás aktiválásának, illetve a Szolgáltatás tényleges igénybevételének kezdő időpontjától.

 

Az írásos szerződés úgy jön létre, hogy az Ügyfél a szerződést aláírásával hitelesíti. A Szerződés aláírásával, illetve a szolgáltatás igénybevétele esetén ráutaló magatartásával az Ügyfél az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve elfogadottnak tekinti. A szerződés a Felek között határozatlan időre jön létre kivéve, ha a felek az Ügyféli szerződés időtartamát előre meghatározzák.

 

2.3 Szerződés módosítására vonatkozó rendelkezések

 

T.E.L.L. Kft. a már létrejött Szerződést Ügyfél kérésére módosítja, amennyiben a módosítás nem áll ellentétben az ÁSZF illetve a Szerződés rendelkezéseivel és a T.E.L.L. Kft. érdekeivel.

 

T.E.L.L. Kft. jogosult a Szerződésben meghatározott árakat, díjakat egyoldalúan megemelni.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az üzleti feltételeket egyoldalúan, saját megfontolásból megszüntesse, megváltoztassa, kijavítsa vagy új verzióval helyettesítse. A T.E.L.L. Kft. köteles az üzeleti feltételek megváltozásáról – legalább a változást megelőző 15 nappal korábban az Ügyfelet tájékoztatni. Amennyiben a megváltoztatott üzleti feltételek az Ügyfél részére nem elfogadhatóak, jogosult a változásról szóló tájékoztatást követő 15 napon belül a Szerződést 15 napos felmondási idővel felmondani.

 

3 Az adatkommunikációs szolgáltatással kapcsolatos tudnivalók

A T.E.L.L. Kft. által nyújtott adatkommunikációs szolgáltatás tekintetében Ügyfél tudomással bír arról, hogy a Szolgáltatás díja csak a Szerződésben meghatározott adatkommunikációs szolgáltatás költségét foglalja magába.

Amennyiben a SIM kártyán az előfizetett díjcsomagban foglaltakat meghaladó adatforgalom/SMS keletkezik vagy hanghívás történik, a többlet adatkommunikáció vagy SMS szolgáltatás illetve a hanghívás (a továbbiakban együtt: túlforgalmazás) igénybevételének költségét (változatlan összegben kerül továbbszámlázásra) az Ügyfél köteles viselni. A SIM kártyán keletkezett túlforgalmazás költségét a GSM szolgáltató a T.E.L.L. Kft. - vel szemben érvényesíti. Ebben az esetben Szolgáltató a túlforgalmazás költsége mellett a többlet adminisztrációs teherre tekintettel 300,- Ft + ÁFA/hó/SIM kártya összegű  adminisztrációs díj érvényesítésére is jogosult Előfizetővel szemben. A T.E.L.L. Kft. jogosult a GSM szolgáltató követelésének esedékessé válásától számított 5 éven belül ezen költséget az Ügyféllel szemben érvényesíteni.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a T.E.L.L. Kft. által biztosított SIM kártya a T.E.L.L. Kft. tulajdonát képezi, melyet a Szerződés felmondása esetén Ügyfél köteles a T.E.L.L. Kft. részére igazolható módon visszaszolgáltatni. A SIM kártya elvesztése vagy tönkretétele esetén a T.E.L.L. Kft. a Szerződésben meghatározott összegű kártérítést jogosult érvényesíteni.

 

 

4 Fizetési módok, díjak

 

A Szerződésben rögzített bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésből fakadó jogviszonyuk tekintetében a Ptk. 6:25. §-ában rögzített rendelkezésektől annyiban térnek el, hogy az elévülést megszakítja továbbá a követelés érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás is.

 

4.1 A Termék árának megfizetése

 

     Termékvásárlás esetén a megrendelés beérkezését követően a T.E.L.L. Kft. a Termék árának illetve a szállítási költségnek a megfizetése céljából díjbekérő számlát küld az Ügyfél által megjelölt email címre vagy levelezési címre postai úton.

A díjbekérő számla kiegyenlítése az alábbi módokon lehetséges:

 • a T.E.L.L. Kft. pénztárába történő befizetéssel vagy
 • banki előreutalással,
 • utánvétel során történő fizetéssel,

Az összeg beérkezését követően a T.E.L.L. Kft. számlát állít ki, melyet elektronikus / postai úton megküld az Ügyfélnek.

 

Ügyfél a megrendelt Terméket személyesen átveheti a T.E.L.L. Kft. Ügyfélszolgálatán vagy az Ügyfél kérésére a T.E.L.L. Kft. azt megküldi az Ügyfél által megjelölt címre. Az Termék szállításának súlyfüggő költségét az Ügyfél köteles viselni. A szállítási költséget a Termékről kiállított számlán külön sorban tünteti fel a TELL Kft.

Abban az esetben, ha a megrendelést követően csak a szállítás költsége merül fel, akkor T.E.L.L. Kft. a számlát küldi meg az Ügyfél által megjelölt email címre. A szállítás díját az Ügyfél átutalással teljesítheti.

 

4.2 Szolgáltatás díjának megfizetése

 

 • Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatási díjat megfizetni. A szolgáltatási díjakat a Szerződés rögzíti.

 

 • Az Ügyfél -a Felek eltérő megállapodása hiányában- havi díjat köteles fizetni. A havi szolgáltatási díjat Ügyfél a Szerződésben rögzítettek szerint előre esedékesen vagy utólag köteles megfizetni.

 

 • Ügyfél tudomásul veszi, hogy a T.E.L.L. Kft. - a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában- tört havi elszámolást nem alkalmaz, tehát a havi díjat az igénybevétel idejétől függetlenül köteles megfizetni, attól függetlenül, hogy tárgyhónapban milyen időszakra vette igénybe a Szolgáltatást.

Az Ügyfél a Szolgáltatás díját választása szerint negyedévre, fél évre, egy évre előre is megfizetheti. Ebben az esetben a T.E.L.L. Kft. kedvezményt biztosíthat az Ügyfélnek, a kedvezményes díj a Szerződésben kerül meghatározásra.

 • A T.E.L.L. Kft. az esedékes díjakról a tárgyhónapban elektronikus úton, a Szerződésben kapcsolattartásra kijelölt email címre történő megküldés útján számlát küld az Ügyfélnek.

 

A számla összegét az azon feltüntetett határidőig kell kiegyenlíteni. A fizetési határidő a számla keltétől számított 10 naptári nap.

Ügyfél a számlában meghatározott díj összegszerűségét a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban vitathatja. A kifogás elbírálásának a fizetés teljesítésére halasztó hatálya van. Amennyiben a számla helyességét érintő kifogásolás a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül nem történik meg, a kifogás elbírálásának a díjfizetésre halasztó hatálya nincs. A T.E.L.L. Kft. a kifogást minden esetben elbírálja. Amennyiben a kifogás megalapozott, a T.E.L.L. Kft. a tévesen megállapított összeget a következő havi számlában köteles jóváírni.

Ha az Ügyfél a számlát a tárgyhónap végéig nem kapja meg, úgy ezt a T.E.L.L. Kft. Ügyfélszolgálatának köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig bejelenteni. Ha az Ügyfél ezen kötelezettségét elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél a T.E.L.L. Kft. által kibocsátott számlát határidőben kézhez vette, annak elmaradására nem hivatkozhat.

A T.E.L.L. Kft. a fel nem számított, vagy tévedésből be nem szedett egyszeri és rendszeres díjat vagy költséget az esedékesség napjától számított öt éven belül számlázhatja.

 

 • Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltatás tartalmát, díját vagy annak egyes elemeit a T.E.L.L. Kft. 15 napos előzetes értesítést követően megváltoztathatja, és új szolgáltatási csomagokat alakíthat ki. T.E.L.L. Kft. ezen értesítési kötelezettségének a hu weblapon keresztül tesz eleget.

Fogyasztói szerződésnek minősülő szerződés esetében a díjak egyoldalú módosítása esetén az Ügyfelet megilleti a Szerződés felmondásának joga.

 

 • A fizetés módja: Ügyfél részéről történő pénzintézeti átutalás (átutalási megbízás vagy bankkártyás lehívás útján).

Az Ügyfél részéről történő pénzintézeti átutalás esetén az Ügyfél kötelezettsége a befizetés azonosításához szükséges adatok feltüntetése, melynek elmulasztásából vagy hiányos teljesítéséből eredő következmények az Ügyfélt terhelik, azért a T.E.L.L. Kft. felelősséget nem vállal.

 

 • Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás ellenértéke nem tartalmazza más, a Szolgáltatással kapcsolatos feladat (Telepítés, hibaelhárítás, karbantartás) elvégzésének ellenértékét.

 

 • A T.E.L.L. Kft. jogosult a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására abban az esetben, ha az Ügyfél a számlán feltüntetett időpontig a számla összegét nem fizeti meg.

A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja a számlán feltüntetett fizetési határidőt követő nap. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Ügyfél a számla szerinti összeget nem fizeti be. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. Az Ügyfelet - alaptalan számlareklamáció esetén - a befizetési határidőig ki nem egyenlített összeg erejéig késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén, a fizetési kötelezettség teljesítését követően a T.E.L.L. Kft. a késedelmes időszakra a jelen pont szabályai szerint kiszámított késedelmi kamat összegét késedelmi kamatközlőben közli az Ügyféllel. A késedelmi kamatközlőt a következő esedékes díjról kiállított számlával együtt küldi meg T.E.L.L. Kft. az Ügyfélnek, aki a késedelmi kamat összegét a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles megfizetni az esedékes szolgáltatási díjjal együtt.

 

 • Az Ügyfél késedelmes fizetése esetén a T.E.L.L. Kft. postai úton ajánlott küldeményként fizetési felszólítást küld az Ügyfél részére, amelynek a költségét jogosult az Ügyfélre áthárítani. A T.E.L.L. Kft. által küldött fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a T.E.L.L. Kft. jogi képviselője útján felszólító levelet küld az Ügyfélnek, melynek költségét szintén jogosult az Ügyfélre áthárítani. Az áthárított költség összege megegyezik a felszólító levél postai úton történő kézbesítésének költségével. T.E.L.L. Kft. a felszólító levél postázásával kapcsolatos költséget a következő esedékes díjról kiállított számlán külön tételként kiszámlázza, és azt az Ügyfél a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles megfizetni az esedékes szolgáltatási díjjal együtt.

 

 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a T.E.L.L. Kft. a díjak számlázása céljából – saját pénzügyi rendszerében – kezelheti a díj meghatározásához és a számlázáshoz szükséges és elégséges, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatait (különösen: név, lakcím/székhely, adószám, cégjegyzékszám, telefonszám, e-mail cím, eszköz sorozatszám stb.).

 

 • A T.E.L.L. Kft. - nek jogában áll az Ügyféli szerződés hűségidejének lejárata után a szolgáltatási díj összegét megváltoztatni. Ez alapján T.E.L.L. Kft. a hűségidő meg nem hosszabbítása esetén jogosult akciós szolgáltatási díj helyett saját publikus listaárait alkalmazni.

 

 • Lejárt tartozás esetén, annak kiegyenlítéséig a következő korlátozások érvényesek:
 • nem rendelhet meg további Szolgáltatást, Terméket, amíg bármely korábbi lejárt tartozás ellenértéke nincs kiegyenlítve,
 • újabb Termék vagy Szolgáltatás megrendelésére csak előrefizetést követően kerülhet sor.

 

 

5 A hűségvállalás szabályai

Hűségvállalás esetén a Szerződés határozott időre jön létre. A  határozott idejű Szerződés a hűségidő alatt az Ügyfél részéről csak a T.E.L.L. Kft. szerződésszegése esetén mondható fel.

Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybevételére vállalt hűségidőt megelőzően felmondott Szerződés esetén a Szerződésben meghatározott összegű kötbért köteles fizetni. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha Szerződést a T.E.L.L. Kft. mondja fel az Ügyfél fizetési kötelezettségének elmulasztása következményeként. T.E.L.L. Kft. jogosult ezen esetekben szerződés felmondásakor a kötbért egy összegben az Ügyfélnek kiszámlázni.

A fizetendő kötbér összege a Szerződésben kerül meghatározásra.

 

6 Szolgáltatás szüneteltetése, visszakapcsolása

Amennyiben a Szolgáltatás a T.E.L.L. Kft. hibájából szünetel, köteles az Ügyfelet haladéktalanul, értesíteni. A T.E.L.L. Kft. ezen értesítési kötelezettségének az tell.hu weboldalon keresztül tesz eleget. Ügyfél az értesítés ezen módját kifejezetten elfogadja. Az értesítést követően Szolgáltatás elmaradásából eredő károkért a T.E.L.L. Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

 

Amennyiben Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetési kötelezettségének a T.E.L.L. Kft. írásbeli felszólítása ellenére nem tesz eleget, a T.E.L.L. Kft. jogosult a Szolgáltatást szüneteltetni.

A T.E.L.L. Kft. a szüneteltetésről legalább 8 nappal korábban értesíteni köteles az Ügyfelet. Az értesítés kézbesítésére a 15.4. pont rendelkezései megfelelően irányadóak. Amennyiben az Ügyfél a T.E.L.L. Kft. felé fennálló fizetési kötelezettségének eleget tesz, T.E.L.L. Kft. köteles a Szolgáltatás nyújtását 5 munkanapon belül megkezdeni.

A szüneteltetés idejére T.E.L.L. Kft. a Szolgáltatási díj érvényesítésére jogosult.

 

 

7 Szerződés felmondása

T.E.L.L. Kft. a Szerződésben megrendelt Szolgáltatások nyújtását az Ügyfél részéről folyamatos igénynek és megrendelésnek tekinti, ezért a Szolgáltatás írásos lemondásáig (a szerződés felmondásig) jogszerűen szolgáltat.

 

A Szerződés felmondása nem mentesíti az Ügyfelet a T.E.L.L. Kft. szerződésből eredő követeléseinek megtérítése alól.

7.1 Rendes felmondás

A Szerződést bármelyik fél felmondhatja rendes felmondással. Rendes felmondás esetén a felmondás ideje – a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – 30 nap, a Szerződés a felmondási nyilatkozat kézhezvételétől számított 30. napon szűnik meg. A Szerződés megszűnésének napján a T.E.L.L. Kft. a Szolgáltatást megszünteti.

 

7.2 Szerződés felmondása T.E.L.L. Kft. által díjtartozás miatt

A T.E.L.L. Kft. – a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a Szerződést 8 napos felmondási határidővel mondhatja fel, amennyiben az Ügyfél az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető fizetési felszólítás elküldését követő 8 napon belül nem egyenlíti ki.

T.E.L.L. Kft. a jelen pontban foglaltak szerint jogosult a Szerződés felmondására az 5. pontban foglalt esetben.

 

Nem jogosult a T.E.L.L. Kft. felmondani a szerződést, ha

 1. a díjtartozás összege nem haladja meg az Ügyfél havi előfizetési díjának megfelelő összeget.
 2. az Ügyfél a díjtartozás összegszerűségét vitatja és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti.

 

7.3 Rendkívüli felmondás

T.E.L.L. Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben:

 • Ügyfél a Szerződésben valótlan adatokat közöl, illetve valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,
 • felszámolási vagy végelszámolási eljárás van Ügyfél ellen folyamatban,
 • Ügyfél akadályozza vagy veszélyezteti a T.E.L.L. Kft. hálózatának rendeltetésszerű működését,
 • az Ügyfél a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja.

 

 

7.4 A szerződés felmondásának közös szabályai

 

A Szerződés felmondását a T.E.L.L. Kft., illetve az Ügyfél a másik féllel papír alapon írásban köteles közölni. Amennyiben a felmondási nyilatkozat postán kerül megküldésre, azt ajánlott, tértivevényes formában kell a másik fél részére megküldeni.

A felmondásnak tartalmaznia kell:

 1. a felmondás indokát,
 2. a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját,
 3. ha a felmondás indoka az Ügyfél szerződésszegése vagy díjtartozása, akkor az Ügyfél tájékoztatását arról, hogy ha az Ügyfél a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti vagy díjtartozását rendezi, az Ügyféli szerződés nem szűnik meg a T.E.L.L. Kft. felmondásával.

 

8 Szolgáltatásnyújtás megtagadása

A T.E.L.L. Kft.-t bizonyos esetekben nem terheli szerződéskötési kötelezettség, ezért fenntartja magának a jogot, hogy egyedi döntés alapján megtagadhatja a Szerződés megkötését az alábbi esetekben:

 

 • ha a T.E.L.L. Kft. nyilvántartása szerint az Ügyfélnek a T.E.L.L. Kft. felé lejárt tartozása van,
 • ha a T.E.L.L. Kft. - nél korábban igénybevett Szolgáltatást az Ügyfél súlyos szerződésszegése miatt, T.E.L.L. Kft. rendkívüli felmondással szüntette meg.

 

Amennyiben az Ügyfél korábbi szerződését a T.E.L.L. Kft. a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a T.E.L.L. Kft. jogosult arra, hogy:

 

 • az újabb szerződéskötést az Ügyfél korábban fennálló tartozásának és késedelmi kamatainak megfizetéséhez kösse,
 • a Szerződés megkötésével egyidejűleg a Szolgáltatási díj megfizetésével együtt három havi szolgáltatási díjnak megfelelő összeg, mint biztosíték megfizetését kérje, mely biztosíték a szerződés megszűnése esetén díjtartozás hiányában Ügyfélnek visszajár.

 

T.E.L.L. Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a fenti lehetőségek közül megítélése szerint válasszon, vagy azokat együttesen alkalmazza.

 

Ha az Ügyfelet a T.EL.L. Kft-vel szemben több egynemű szolgáltatás terheli, és a felajánlott teljesítés nem fedezi valamennyi tartozását, a T.E.L.L. Kft. jogosult eldönteni, hogy az esedékes és nem vitás tartozások közül a teljesítést melyik tartozásra számolja el.

 

9 Adatkezelés

Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a T.E.L.L. Kft. jogosult az Ügyfél által megadott, vagy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat kezelni a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az alábbiak szerint.

 

Az adatok kezelője:

T.E.L.L. Biztonságtechnikai Rendszerek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.; cégjegyzékszám: 09-09-027345; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Debreceni Törvényszék; adószám: 25406812-2-09; telefonszám: +36-52/530-130, faxszám: +36-52/530-131, emailcím: [email protected]

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Marketing tevékenységgel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység: T.E.L.L. Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.; cégjegyzékszám: 09-09-027969; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Debreceni Törvényszék; adószám: 25590395-2-09; telefonszám: +36-52/530-130, email cím: [email protected],

 

Szállítási tevékenységgel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., [email protected], (+36 29) 88 66 70) Szállítási tevékenységgel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

TNT Express Hungary Kft. (1185 Budapest, II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép., 06 8031 3131, https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/support/contact.html)

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

CRM rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység:

MiniCRM Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-047449, EU adószám: HU 23982273,  [email protected],  +36 (1) 999 0401)

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

 

Ügyfélszolgálati hívórendszer (https://www.liveagent.com/, +421 2 33 456 826, [email protected], Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, SLOVAKIA

Tárhelyszolgáltató: UNAS Online Kft. (levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., email: [email protected])

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység:

Mailchimp rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA).

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli.

 

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozó részére történő adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó a részére az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, illetve dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

 

 

9.1 Az adatkezelés jogalapja

A T.E.L.L. Kft., mint adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelése során

- az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR, továbbiakban: Rendelet)

- és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak megfelelően jár el.

 

A T.E.L.L. Kft. a szerződés teljesítése jogcímén a kezeli a 9.3. pontban részletezett személyes adatokat. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A szerződés megszűnését követően az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke illetve jogi kötelezettség teljesítése jogalapján történik az adatok további kezelése.

 

Jogi személy Ügyfelek természetes személy képviselőinek 9.3. pont szerinti elérhetőségi adatait a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, a T.E.L.L. Kft. üzleti kapcsolat kialakításában, fenntartásában megjelenő jogos érdeke alapján kezeli a T.E.L.L. Kft..

 

Azok a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükségesek külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetőek.

 

9.2 Az adatkezelés célja, címzettjei

A T.E.L.L. Kft. kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az Ügyfél részére a Szolgáltatást teljesíthesse, valamint a Szolgáltatás ellenértékét kiszámlázhassa, Ügyféllel szemben fennálló követelését érvényesíthesse, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos adatmegőrzési kötelezettségének eleget tegyen, melyre tekintettel az adatkezelés célja:

 

 • Ügyfél adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítása,
 • Ügyfél beazonosítása,
 • Ügyféllel való kapcsolattartás,
 • Ügyféltámogatás,
 • Termék biztonságos üzemeltetése,
 • Vállalt Szolgáltatások teljesítése, Szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése,
 • Törvényi kötelezettségeknek történő megfelelés, adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás),
 • Jogos üzleti érdekeink érvényesítése.

A Jogi személy Ügyfelek természetes személy képviselői tekintetében az adatkezelés célja a kapcsolattartás.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a T.E.L.L. Kft. szerződés teljesítésével kapcsolatos, ügyfélszolgálati, adózási, könyvviteli feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

  

9.3 Kezelt adatok köre

Természetes személy Ügyfélk esetében kezelt adatok köre:

 • név,
 • lakcím/székhely,
 • születési hely és idő,
 • anyja neve,
 • adószám,
 • ig. száma, egyéni vállalkozói ig. száma
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • számlaszám.

 

A Jogi személy Ügyfelek természetes személy képviselői tekintetében a kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

 

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jel.

 

A Szolgáltatásban megjelenített esetleges személyes adatok tekintetében a T.E.L.L. Kft. adatfeldolgozónak és az Ügyfél adatkezelőnek minősül és a felek közötti adatfeldolgozási jogviszonyt a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú függeléke szabályozza.

 

Az adatok hibás vagy hiányos megadásából eredő, Ügyfélt ért károkért a T.E.L.L. Kft. nem vonható felelősségre, továbbá követelheti Ügyféltől az ebből eredően keletkezett kárának megtérítését. Az Ügyfél az adataiban bekövetkezett változásokról (cégnév, székhely, bankszámlaszám, csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás megindulása, fúzió, jogutódlás stb.) köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni a T.E.L.L. Kft.-t. Az ennek elmaradásából eredő, Ügyfélt ért károkért a T.E.L.L. Kft. nem vonható felelősségre, továbbá követelheti Ügyféltől az ebből eredő kárának megtérítését.

 

  

9.4 Az adatkezelés időtartama

 

A személyes adatok tekintetében az adatkezelés időtartama megegyezik az adatkezelés céljának fennállásával.

 

Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok haladéktalanul és véglegesen törlésre kerülnek.

 

A kapcsolattartói adatokat T.E.L.L. Kft. a kapcsolattartói minőség megszűnéséig vagy az Előfizetési szerződés megszűnését követő 5 évig kezeli. A kapcsolattartói adatkezeléssel összefüggésben az érintettet megilleti a Rendelet által biztosított érintetti jogok (hozzáférés joga, törlési jog, tiltakozáshoz való jog, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog).

 

A fentiek figyelembevétele mellett T.E.L.L. Kft. jogosult az Ügyfél adatainak és a Szolgáltatás igénybevétele során keletkezett adatoknak a kezelésére, amíg

 • E.L.L. Kft -nek az Ügyfelek tájékoztatásával, a díjszámlázással, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítésével, továbbá az Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó panaszok ügyintézésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei fennállnak,
 • a T.E.L.L. Kft. -nek az Ügyfélvel szemben szolgáltatási díjigénye áll fenn,
 • jogvita esetén a hiba elhárítását vagy panasz elbírálását követő esetleges jogvitára, a szolgáltatási díj iránti igény érvényesítésére nyitva álló idő leteltéig vagy a jogvita jogerős lezárásáig,
 • jogszabályi kötelezettség (adózás, könyvvitel) teljesítéséhez szükséges.

Az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezelt adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

 

 

9.5 Részletes tájékoztatás az érintett jogairól

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

 

 1. A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

 1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
 2. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 3. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 4. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 5. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 6. e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 7. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
 8. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
 9. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 10. b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 11. c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 12. d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 13. e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 14. f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 15. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
 16. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

(Rendelet 13. cikk)

 

 B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

 

 1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
 2. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 3. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 4. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 5. d) az érintett személyes adatok kategóriái;
 6. e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 7. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
 8. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
 9. a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 10. b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 11. c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 12. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 13. e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 14. f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
 15. g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 16. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
 17. a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 18. b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 19. c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
 20. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
 21. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
 22. a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
 23. b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 24. c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 25. d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

(Rendelet 14. cikk)

 

Az érintett hozzáférési joga

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 2. a) az adatkezelés céljai;
 3. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 5. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 7. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 8. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 9. h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 1. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

 1. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 15. cikk)

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 2. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 3. b) az érintett visszavonja a Rendelet cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 4. c) az érintett a Rendelet cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 5. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 6. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 7. f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 1. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 2. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 3. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 4. c) a Rendelet cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 5. d) a Rendelet cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 6. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

(Rendelet 17. cikk)

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 2. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 3. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 4. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 5. d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 1. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 1. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(Rendelet 18. cikk)

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 2. a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 3. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 1. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 1. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

 1. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 20. cikk)

 

A tiltakozáshoz való jog

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

 1. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 2. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

 1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált Termékökkel is gyakorolhatja.

 

 1. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

(Rendelet 21. cikk)

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

 1. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 2. a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 3. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 4. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 1. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

 1. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

(Rendelet 22. cikk)

 

Korlátozások

 

 1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
 2. a) nemzetbiztonság;
 3. b) honvédelem;
 4. c) közbiztonság;
 5. d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 6. e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 7. f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 8. g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 9. h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 10. i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 11. j) polgári jogi követelések érvényesítése.

 

 1. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
 2. a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 3. b) a személyes adatok kategóriáira,
 4. c) a bevezetett korlátozások hatályára,
 5. d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 6. e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 7. f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 8. g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 9. h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

(Rendelet 23. cikk)

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 1. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

 

 1. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 2. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 3. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 4. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

(Rendelet 34. cikk)

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(Rendelet 77. cikk)

 

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

 1. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

(Rendelet 78. cikk)

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
 2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(Rendelet 79. cikk)

 

 

 

 

 

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhet.

 

 1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

 1. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

 1. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 1. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 2. a) 6.350,- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
 3. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

 1. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

      

9.6 Adatbiztonság

T.E.L.L. Kft. megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. T.E.L.L. Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a T.E.L.L. Kft., illetve az adatok címzettjeként megjelölt alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a T.E.L.L. Kft. harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

T.E.L.L. Kft. megtesz minden tőle elvárható intézkedést az adatok fizikai védelme érdekében. A fenti kötelezettségvállalást a T.E.L.L. Kft. az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. A T.E.L.L. Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az érintett regisztrációját haladéktalanul megszüntetni.

 

9.7 Tájékoztatás az adatfeldolgozókról

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.)

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

Nem jelenti az adatkezelési szabályok sérelmét a személyes adatoknak, illetve a gépjármű-pozíció adatainak és a Szolgáltatás során keletkezett adatoknak a T.E.L.L. Kft. által meghatalmazott könyvvizsgáló, jogi képviselő, illetve telepítésben, hibaelhárításban közreműködő személyek, valamint a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében igénybe vett szerződéses partnerek (pl. Posta, futárszolgálat), illetve a Felek közötti jogvita elbírásában közreműködő hatóságok, bíróságok részére történő átadása.

 

10 Szolgáltatási információk 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Termék illetve a Szolgáltatás hibamentes működése több feltétel együttes fennállását igényli.

Ügyfél a fentiekre tekintettel tudomásul veszi, hogy a T.E.L.L. Kft. által nyújtott Szolgáltatások, értékesített Termékek tekintetében a T.E.L.L. Kft. - n kívül álló okok, körülmények hibás működést okozhatnak vagy megakadályozhatják a működést (pl. műholdas lefedettség, GSM térerő, GPRS szolgáltatás hiánya, stb.).

 

Ügyfél az Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltatást a Termék működését, műszaki paramétereit, használati lehetőségeit és kockázatait részletező, a tell.hu oldalról letölthető Használati Útmutatóban foglaltak ismeretében veszi igénybe.

 

 

11 Korlátozott jótállás

T.E.L.L. Kft. az általa értékesített új Termékre és kiegészítőkre 24 hónap, hűségnyilatkozat vállalása esetén a vállalt hűségidővel megegyező jótállási időt biztosít.

A Termék Szolgáltatás igénybevétele céljából történő rendelkezésre bocsátása esetén T.E.L.L. Kft. a hűségvállalás ideje alatt a Termék szerződésszerű használhatóságáért vállal garanciát. Ennek keretében a T.E.L.L. Kft. jótáll azért, hogy minden rendelkezésre bocsátott Termék és kiegészítő szokásos, szerződésszerű használat esetén a jótállási időszak alatt anyag és gyártási hibáktól mentes.

 

A jótállás a következőkre nem terjed ki:

- a Termék folytonos vagy hibamentes működésére;

- adatvesztésre vagy adatkárosodásra;

- semmilyen, akár a Termékhez biztosított, akár utólag telepített szoftverre;

- olyan hibára vagy károsodásra, amelynek oka a helytelen, nem rendeltetésszerű használat, baleset, törés, beázás, túlfeszültség, illetéktelen beavatkozás, módosítás, nem megfelelő fizikai vagy működési környezet, vagy az Ügyfél által végzett helytelen telepítés, javítás;

- olyan sérülésre, amelyet jogosulatlan javítás okoz;

- olyan meghibásodásokra vagy sérülésekre, amelyeket harmadik fél Termékei okoznak,

- bármely technikai vagy egyéb támogatásra,

- a Termék kiszerelésére, ismételt Telepítésére vonatkozó szerelési munka.

 

A jótállási kötelezettség teljesítése során (csere esetén a kiszereléstől számított 3 hónapon belül) T.E.L.L. Kft. a Terméket bevizsgálja. Amennyiben a vizsgálat eredményeképpen a T.E.L.L. Kft. azt állapítja meg, hogy a meghibásodás a jótállási kötelezettség körén kívül merült fel, a garanciális kötelezettség teljesítésével kapcsolatban felmerült költségét az Ügyféllel szemben érvényesítheti.

 

Kiterjesztett jótállás: A kiterjesztett garancia (jótállás) a T.E.L.L. Kft által nyújtott alap jótállási idő (új termékekre 1 év) +1 vagy +2 évvel való meghosszabbítását jelenti.

A kiterjesztett garancia olyan termékekre vonatkozóan vehető igénybe, amelyeknél az alap jótállási idő 1 év. A szolgáltatás külön térítés ellenében vehető igénybe, akár a termék vásárlásakor, akár a jótállási idő alatt visszamenőleg (azaz 3 hónappal a jótállás lejárta előtt még meg lehet vásárolni). A kiterjesztett garancia minden ügyfél számára elérhető, aki a fent említett feltételnek megfelelően OPEN.ioting terméket vásárol.

A kiterjesztett garancia az Ügyfél választásától függően +1 vagy +2 év lehet, a T.E.L.L. Kft. által biztosított alap jótállási időn túl. Időtartama az adott termékre vonatkozó alap jótállási idő lejártától számítandó.

A kiterjesztett garanciát az ügyfél a mobilapplikációban feltüntetett áron vásárolhatja meg. A kiterjesztett garancia megszerzését követően a mobilapplikációban az Eszközinformációk menüpontban automatikusan meghosszabbodik a kiterjesztett garancia időtartamával a jótállási idő vége.

Kiterjesztett garanciát bármely ügyfél (természetes és jogi személy is) vásárolhat adott termék vásárlásakor, függetlenül a vásárlás módjától.

A kiterjesztett garancia ideje alatt a T.E.L.L. Kft. a jótállási jegyen rögzített feltételekkel azonos tartalommal vállalja garanciális kötelezettségei teljesítését.

Amennyiben a kiterjesztett garanciával biztosított termék harmadik fél részére újraértékesítésre vagy átruházásra kerül, a kiterjesztett garancia a fent említett feltételek mellett továbbra is érvényes az adott termékre, a garancia jogosultja a termék új tulajdonosa.

 

 

12 Felelősséggel kapcsolatos rendelkezések

12.1 T.E.L.L. Kft. felelősségének terjedelme

 

Ügyfél elfogadja, hogy a Termékek T.E.L.L. Kft.- n kívül eső okból való hibás működése vagy működésének hiánya esetén a T.E.L.L. Kft. hibás teljesítésére nem hivatkozhat. T.E.L.L. Kft. kizárólag a Termékek meghibásodásából fakadó hibás teljesítés esetére vállal felelősséget.

 

A T.E.L.L. Kft. nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek az ÁSZF, a Szerződés vagy a Használati Útmutató rendelkezéseinek Ügyfél általi be nem tartásából keletkeztek.

 

T.E.L.L. Kft. nem vállal felelősséget az Ügyfél vagy az általa megbízott harmadik személy, illetve nem a T.E.L.L. Kft. vagy az általa feljogosított alvállalkozó részéről végzett beszerelések, továbbá a T.E.L.L. Kft. vagy alvállalkozója által teljesített beszerelést követően az Ügyfél vagy az általa megbízott harmadik személy, illetve nem a T.E.L.L. Kft. vagy az erre feljogosított alvállalkozó részéről végrehajtott, bármilyen utólag beszerelt és a T.E.L.L. Kft. által jóvá nem hagyott elektronikai Termék, kiegészítő berendezés által a rendszerben okozott üzemzavarokért és károkért.

 

T.E.L.L. Kft. nem vállal felelősséget a távközlési szolgáltatás hibájából történő, valamint földrajzi, légköri körülmények miatti jelzéselmaradásból eredően az Ügyfelet ért hátrányért, kárért.

 

Amennyiben a Termékben található GSM SIM kártya a T.E.L.L. Kft. tulajdonát képezi, az csak és kizárólag a Termékben használható. Ezen rendelkezés megszegése következtében az Ügyfél viseli a saját kárát, és a T.E.L.L. Kft - t ért minden kár és költség megtérítése az Ügyfél kötelezettsége.

 

A T.E.L.L. Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek Ügyfelet azért érik, mert a T.E.L.L. Kft. szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy annak következtében a szolgáltatási kötelezettségeinek nem tud eleget tenni.

A fenti események bekövetkezésének tényéről a T.E.L.L. Kft. haladéktalanul köteles a tell.hu weboldalon keresztül tájékoztatni az Ügyfelet és ez az esemény egyidejűleg maga után vonja az Ügyféli Szerződés azonnali hatályú megszűnését is.

A T.E.L.L. Kft. felelőssége egyetlen esetben sem haladhatja meg az Ügyfél által már megfizetett, de igénybe nem vett szolgáltatási díjak összegét.

 

A T.E.L.L. Kft. kijelenti, hogy jelen szerződés keretében nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre az adatátviteli és fogadó rendszer vagy a távközlési szolgáltatás hibájából (pl. a GSM/GPRS kapcsolat hibája) történő Szolgáltatás kimaradásért és adatvesztésért. A T.E.L.L. Kft. nem vállal felelősséget továbbá a Szerverszolgáltató működés körében felmerülő károkért, veszteségelkért.

 

Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltatás nem hibamentes, nem magas kockázatú tevékenységekre lett tervezve és gyártva, vagy a Szolgáltatás meghibásodása személyi sérüléshez vagy környezeti károkhoz vezethetne.

 

A T.E.L.L. Kft. nem vonható felelőségre, ha a Termék meghibásodása, vagy a Szolgáltatás kimaradása, vagy nem megfelelő szintje, az Ügyfél vagy harmadik személy szakszerűtlen beavatkozására, előírttól eltérő környezeti paraméterekre, szándékos ronglására vagy elemi kárra vezethető vissza.

 

12.2 Korlátozott felelősség

 

A Szerződésben vállalt szolgáltatói kötelezettségek hibás vagy késedelmes teljesítése esetén, amennyiben a T.E.L.L. Kft. felelőssége megállapítható, a T.E.L.L. Kft. kizárólag az Ügyfél vagyonában okozott, a Szolgáltatás hibás teljesítésével bizonyíthatóan összefüggésben álló értékcsökkenéséért felel.

 

A T.E.L.L. Kft. a következményi károkért kizárja felelősségét, így a Szolgáltatás hibás működése miatt a T.E.L.L. Kft. nem tehető felelőssé az alábbi károk egyike miatt sem (beleértve a szerződésszegés, vagy a gondatlanság esetét is):

 

 • jövedelem-, profit-, szerződéskiesés,
 • üzleti veszteség,
 • adatvesztésért,
 • helyettesítő szolgáltatások költségéért,
 • hírnévvesztésért,
 • bármilyen speciális, indirekt vagy szükségszerűen következő anyagi kárért vagy veszteségekért.

 

12.3 Vis maior

T.E.L.L. Kft. jelen ÁSZF-ben megállapított valamely kötelezettsége teljesítéséért nem felel azokban az esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható, illetve elháríthatatlan körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a Szerződés teljesítését.

 

Ilyen körülmények különösen:

 

 • háborús cselekmények, sztrájk, lázadás, forradalom, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, szél és hóvihar, belvíz, más természeti katasztrófa),
 • a Szolgáltatások biztosításában közreműködő harmadik vállalatok (GSM szolgáltató) felszámolása, csődje, megszűnése, T.E.L.L. Kft. - vel való együttműködésük megszűnése,
 • Szolgáltatás nyújtását biztosító kiszolgáló rendszerek meghibásodása, karbantartása (GSM adatátviteli rendszer, Internet hálózat, szerverhálózat, közműszolgáltatás),
 • a törvény alapján arra feljogosított szervezetek rendkívüli helyzetben tett intézkedéseinek (pl. járványügyi veszélhelyzet, karantén) következményei, amelyek a T.E.L.L. Kft. Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésében korlátozzák vagy gátolják, és ennek eredményként vétlen módon vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okoznak.

 

Vis maior esemény bekövetkezésekor az érintett fél köteles azonnal értesíteni a másik felet és amennyiben észszerűen lehetséges, mindent megtenni a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében. Ha a Vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt, a teljesítési határidő meghosszabbodik a Vis maior okozta késedelem időtartamával, feltéve, hogy a Vis maior esemény tényét, illetve kezdetét és végét a Vis maior eseménnyel érintett szerződéses kötelezettséget a szerződő fél írásban igazolja a másik fél felé.

A Vis maior-ról haladéktalanul értesíteni kell a másik felet. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

 

 

12.4 Bizonyítási teher

Az Ügyfél és a T.E.L.L. Kft. között a bizonyítási teher megoszlik. Az Ügyfél – ha kára származott- köteles bizonyítani a kárt és annak mértékét, valamint az okozati összefüggést. T.E.L.L. Kft. azt köteles bizonyítani, hogy magatartása nem volt jogellenes és úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható, vagy jogellenes ugyan a magatartása, de az nem felróható.

 

 

13 Ügyfél panaszok, bejelentések intézése

 

A T.E.L.L. Kft. az Ügyfél bejelentéseinek, panaszainak fogadására Ügyfélszolgálatot működtet, melynek elérhetőségeit jelen ÁSZF 1.8 pontja tartalmazza.

 

A T.E.L.L. Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról

hangfelvételt készítsen, amiről a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja.

T.E.L.L. Kft. a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját követő 1 évig tárolja.

 

Az Ügyfél a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatait (szerződés felmondása,) csak írásban teheti meg. Az írásbeli bejelentésben fel kell tüntetni a reklamáció okát, az Ügyfél beazonosításához szükséges adatokat, a Termék azonosítót, valamint csatolni kell azokat a dokumentumokat, bizonyítékokat, amely alapján a reklamáció érvényesítésére kerül sor.

 

Az Ügyfél a Termék meghibásodását, hibás működését köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a T.E.L.L. Kft. - nek. A T.E.L.L. Kft. az Ügyfél bejelentését, panaszát legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet írásban értesíti.

Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására (pl. harmadik fél bevonása miatt) a 30 nap nem elegendő, a T.E.L.L. Kft. az általános elintézési idő lejárta előtt köteles írásban értesíteni az Ügyfélt az ügy elintézésének várható időpontjáról.

 

Amennyiben az Ügyfél panaszában a Termék meghibásodására hivatkozik és a T.E.L.L. Kft. jelzése alapján a Termék helyszíni vizsgálata szükséges, az Ügyfél köteles az előre egyeztetett helyen és időben lehetővé tenni a Termék T.E.L.L. Kft. általi megvizsgálását. Amennyiben a T.E.L.L. Kft. megállapítása alapján a hiba a Termék nem rendeltetésszerű, illetve szerződésszerű használatára vagy szabotálására vezethető vissza, a javítással illetve a helyszíni vizsgálattal kapcsolatos költségeket, valamint a Termék hibájából eredő károkat az Ügyfél köteles viselni.

 

Ügyfél a T.E.L.L. Kft. hibás teljesítéséből fakadó igényeit 30 napos jogvesztő határidőn belül jelentheti be írásban a T.E.L.L. Kft. - nek.

 

Fogyasztói szerződésére vonatkozó eltérő rendelkezések:

Fogyasztói szerződés esetén ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.

Fogyasztói szerződés esetében T.E.L.L. Kft. jótállási kötelezettségét az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (Korm. rendelet) rendelkezései alapján teljesíti.

 

14 Karbantartás

A T.E.L.L. Kft. - nek jogában áll szükség szerint karbantartást végezni rendszerén, mely idő alatt a szolgáltatás szünetelhet. A tervezett karbantartásokat a T.E.L.L. Kft. 24 órával megelőzően weboldalán közzéteszi. Nem terheli közzétételi kötelezettség a T.E.L.L. Kft. -t a 15 percnél rövidebb vagy nem tervezett karbantartás esetén.

 

15 Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok

15.1 Az Ügyfél nyilatkozat tételei

Az Ügyfél nyilatkozatait írásban jogosult megtenni az alábbi módokon:

 • a T.E.L.L. Kft. Ügyfélszolgálatára postai úton feladva vagy
 • A T.E.L.L. Kft. Ügyfélszolgálatára személyesen benyújtva írásban, illetve
 • az Ügyfélszolgálat elektronikus levélcímére megküldött e-mailben jogosult megtenni.

 

 

15.2  A T.E.L.L. Kft. közzétételi kötelezettsége

A T.E.L.L. Kft. ügyfélszolgálaton történő közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét) az alábbiak szerint teljesíti:

 

 1. a tájékoztatást az internetes honlapján, a tell.hu weboldalon közzéteszi, továbbá
 2. az abban foglaltakról a telefonon elérhető ügyfélszolgálaton szóbeli tájékoztatást ad.

 

15.3 A T.E.L.L. Kft. Ügyféllel szemben fennálló értesítési kötelezettsége

A T.E.L.L. Kft. Ügyféllel szemben fennálló értesítési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti:

 

Közérdekű szolgáltatási információkról történő tájékoztatást az tell.hu internetes honlapján teszi közzé.

 

Közérdekű szolgáltatási információnak minősülnek:

 

 1. ÁSZF módosítás
 2. Szolgáltatási csomagok módosítása
 3. Új szolgáltatások bevezetése
 4. Meglévő szolgáltatások megszüntetése
 5. Szolgáltatási díjak módosítása
 6. Tervezett karbantartási időszakok
 7. Nem tervezett karbantartás miatti szolgáltatáskimaradás

 

Egyéni információkról az Ügyfél értesítése közvetlen, írásbeli módon (értesítés levélben) vagy elektronikus levélben történik.

 

15.4 Postai úton megküldött iratok

T.E.L.L. Kft. – A Szerződés, illetve az ÁSZF eltőrő rendelkezése hiányában - leveleit postai úton, ajánlottan tértivevényesen vagy tértivevény szolgáltatás igénybevételével küldi meg az Ügyfélnek. A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a címzett az iratot nem vette át (pl.: a T.E.L.L. Kft. - hez „nem kereste” vagy „a címzett ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a feladást követő tizedik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

16 Üzleti titok

Felek a Szerződés tartalmát, valamint a Szerződés teljesítése során birtokukba vagy tudomásukra jutott egyéb információkat bizalmasan, és üzleti titokként kötelesek kezelni. Üzleti titoknak minősül a Fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető –, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. Üzleti titoksértésnek minősül üzleti titok jogosulatlan megszerzése, felhasználása, felfedése, mással való közlése, illetve nyilvánosságra hozatala. Szerződő Felek az üzleti titoksértéstől tartózkodni kötelesek, így különösen az üzleti titkot harmadik személyekkel jogosulatlanul nem közölhetik, azokat a maguk vagy más számára fel nem használhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. Az üzleti titok megsértése esetén a Fél az Üzleti Titok Törvényben, illetve Polgári Törvénykönyvben meghatározott teljes felelősséggel és a Büntető Törvénykönyvben meghatározott büntetőjogi felelősséggel tartozik. Szerződő Felek titoktartási kötelezettsége a keretszerződés megszüntetését követően is fennáll, időbeli korlátozás nélkül.

 

 

17 Vitás ügyek rendezése

A szerződő Felek kijelentik, hogy a vitás kérdésekben mindenek előtt megegyezésre törekednek. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Debreceni Járásbíróság, vagy – értékhatártól függően – a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A jelen szerződés keretében nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

18 Felügyeleti szervek

 • Az Ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.)

kapcsolatos vita esetén:

 

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Telefon: 1-459-4800

 

 • A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén:

 

Gazdasági Versenyhivatal

Cím: 1052 Budapest, Városház u.7.

Telefon: 1-472-8851